Fundusze europejskie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Firma Baltic Company  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Baltic Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Numer wniosku: POIR.03.04.00-14-0687/20).

 

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

 

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

 

Koszt projektu (netto): : 291.875,3 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 31/100)

Kwota dofinansowania: 291.875,3 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 31/100)

Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”